Advokat Djukic

Upravno pravo

Oblasti prava

Upravno pravo

Upravno pravo je grana prava koju čini skup pravnih normi kojima se uređuje organizacija uprave, upravni postupak, obim i sadržina upravne delatnosti, donošenje upravnih akata, vršenje materijalnih radnji kao i kontrola obavljanja upravne delatnosti i javnih službi. Po svojoj prirodi ova oblast prava je vrlo složena, a često trpi promene i dopune propisa, pa upravni sporovi koji nastanu u vezi sa vršenjem upravnih ovlašćenja najčešće zahtevaju angažovanje advokata radi adekvatne zaštite prava I interesa stranke u upravnom postupku, naročito imajući u vidu da upravni postupci predstavljaju postupke u kojima se građani, najčešće pojavljuju u svojstvu stranke u postupku. Naša advokatska kancelarija se bavi poslovima koji se odnose na zastupanje stranaka u svim vrstama upravnih postupaka i posebno upravnom sporu.